in deze afdeling

Positie van het Kabinet

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is een Nederlands overheidsorgaan, dat uit Rijksmiddelen wordt gefinancierd. In de Rijksbegroting is dan ook een apart hoofdstuk (Hoofdstuk II B) aan het Kabinet gewijd, waarin de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het Kabinet zijn vastgelegd. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op grond daarvan ingevolge de bepalingen van de comptabiliteitswet verantwoordelijk voor het beheer van de begroting en de bedrijfsvoering van het Kabinet. Het Kabinet valt echter niet onder een van de ministeries in Nederland of Sint Maarten.
 

De directeur en de medewerkers van het Kabinet van de Gouverneur zijn voor de uitoefening van hun functie uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Gouverneur. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dus geen inhoudelijke bemoeienis met de werkzaamheden van het Kabinet.
 

Als organisatie heeft het Kabinet in de praktijk ten behoeve van de Gouverneur functioneel veel te maken met de ministeries van Sint Maarten en met de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en Vreemdelingenzaken en Integratie in Nederland.


 

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.