the Governor's Speeches

Back to Speeches Indexjun 21, 2018

Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking medaille Orkaanhulpverlening inzet Bovenwindse eilanden door De Gouverneur van Sint Maarten, Eugene B. Holiday, Nijkerk, Nederland

Aangetreden Militairen en Politie,
Familieleden van de aangetreden Militairen en Politie,
Dames en Heren,
Goede Morgen,
I bring you warm greetings from the people of Sint Maarten.
And to the men and women of the military and the police force gathered here today, who served in Sint Maarten during and after hurricane Irma, I extend a very special SALUTE to you.

Dames en Heren
“Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan” waren de woorden die Koningin Wilhelmina op 7 december 1942 uitsprak, om aan te geven hoe zij de toekomst van het Koninkrijk zag.
Deze Koninkrijksvisie van Koningin Wilhelmina is een groot goed van ons Koninkrijk en dat vooral in tijden van nood.
Begin september 2017, tekende zich op Sint Maarten de eerste beelden af van de dreiging van de naderende orkaan Irma.  Onze Minister van Defensie heeft in de geest van de woorden van Koningin Wilhelmina het verzoek van de regering van Sint Maarten voor militaire bijstand ter voorbereiding op de komst van de orkaan terstond ingewilligd. En op 4 september arriveerde de eerste groep militairen op Sint Maarten.

Niemand had of had kunnen anticiperen wat er daarna zou gebeuren.
Sint Maarten werd, in de vroege ochtend van 6 september 2017, 75 jaar na het uitspreken van de historische woorden van Koningin Wilhelmina, getroffen door orkaan Irma, de krachtigste orkaan ooit in de Atlantische Oceaan, en amper twee weken later door orkaan Maria. Ik denk, of beter gezegd, ik weet, dat de bevolking en eenieder onder u, die gedurende en direct na het passeren van orkaan Irma op Sint Maarten aanwezig waren nimmer, nimmer de ervaringen van de verwoestende kracht van deze orkaan zullen vergeten.

Tegenover de verwoestende kracht van Irma stond echter een grotere wilskracht van de bevolking van Sint Maarten en een grotere “wil” en daadkracht van de Landen van het Koninkrijk om Sint Maarten bij te staan.
Bij te staan via militaire inzet, uw inzet op Sint Maarten.
Bij te staan via civiele uitzending van mannen en vrouwen, waaronder de medewerkers van Nederlandse ministeries die hier vandaag aanwezig zijn.
Bij te staan via inzamelingsacties zoals die van de nationale actiedag.
En bij te staan via opvang van scholieren.
Hier kunnen wij als inwoners van ons Koninkrijk gezamelijk trots op zijn.

Trots op u de mannen en vrouwen van de krijgsmacht van het Koninkrijk en de politiekorpsen van Nederland, Aruba en Curaçao. Irma had ongekende schade aangericht, Jose dreigde,  en Maria maakte een slechte situatie erger. Maar u stond klaar en kwam, om onze bevolking in nood bij te staan.
U kwam als Marine, Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee en Curaçaose en Arubaanse militie. Hulp kwam er ook van de politie uit Nederland, Aruba en Curaçao om ons bij te staan. En nog steeds ondersteunen agenten van de Nationale Politie het Korps Politie Sint Maarten.
Naast de Genie heeft ook USAR.NL bijstand geleverd.

Dames en Heren,

Ik zie u nog aan het werk:
bij het ontruimen van omgeslagen bomen van de wegen,
bij het bewaken van “check points” ter handhaving van de orde en veiligheid,
bij de evacuatie van mensen, waaronder dialyse patienten, op de luchthaven,
bij de reparatie van het dak van de Oranje School, van het dak van het ziekenhuis, van de daken van huizen van inwoners, en
bij de distributie van water en levensmiddelen,
om een paar voorbeelden te noemen.

U heeft ons door de lucht en over zee essentiële verbindingen en hulpgoederen gebracht:
De Luchtmacht met haar vliegtuigen; en
De Marine met haar schepen de Pelikaan, de Zeeland en de Karel Doorman.
Deze noodhulp operaties, tezamen met de door Nederland beschikbaar gestelde wederopbouwfondsen, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de wederopbouwfase, waarin Sint Maarten zich nu bevindt. Deze steun, deze operaties, en met name die van de Karel Doorman, hebben een enorme indruk gemaakt, en zullen nog lang in het geheugen van de bevolking voortleven.
De omstandigheden waaronder u allen uw werk op Sint Maarten heeft gedaan waren niet altijd makkelijk. Maar u deed het met toewijding en veerkracht en maakte daarmee het verschil.

Ik word door dat verschil, nog steeds aangesproken met woorden van dank door mensen die u heeft bijgestaan. Dank voor de hulp welke jullie op het eiland hebben verleend. Als Gouverneur van Sint Maarten maak ik daarom van deze gelegenheid gebruik om die dank en mijn dank aan u, uw partners en familieleden voor uw inzet en hun offers over te brengen.
U werd geroepen en u kwam ruimhartig te hulp, daarbij “de wil Sint Maarten bij te staan” tonend. Dit brengt ons in het Koninkrijk samen en maakt ons samen sterk. Om hier bij stil te staan wordt vandaag de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening na Rampen aan u uitgereikt.

De medaille die u straks krijgt uitgereikt draagt de tekst: “De helpende hand werd geboden”.

Ik dank u, de inwoners en de regering van Nederland namens de bevolking en regering van Sint Maarten voor deze helpende hand.
Thank you, and God Bless You.